HP Officejet 6100 - ตลับหมึกพิมพ์

background image

ตลับหมึกพิมพ

บริการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการในทุกประเทศ/ภูมิภาค
อยางไรก็ตาม หลายประเทศมีขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อทางโทรศัพท การคนหารานคาใน
ทองถิ่น และการพิมพรายการชอปปิ้ง นอกจากนั้น คุณสามารถเลือกตัวเลือก 'How to
Buy' (วิธีซื้อ) ที่อยูดานบนหนาเว็บ www.hp.com/buy/supplies เพื่อรับขอมูลเกี่ยว
กับการสั่งซื้อผลิตภัณฑของ HP ในประเทศของคุณไดอีกดวย
ใชเฉพาะตลับหมึกใหมที่มีหมายเลขตลับหมึกเดียวกันกับตลับหมึกพิมพที่คุณจะเปลี่ยน
คุณสามารถดูหมายเลขตลับหมึกพิมพไดที่:

ในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝัง ใหคลิกแท็บ Tools (เครื่องมือ) และในสวน Product
Information
(ขอมูลผลิตภัณฑ) ใหคลิก Ink Gauge (มาตรวัดระดับหมึก)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บเซิรฟเวอรแบบฝัง

บนฉลากของตลับหมึกพิมพที่คุณกําลังจะเปลี่ยน

บนหนาสถานะเครื่องพิมพ (โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับ Printer Status Report
(รายงานสถานะเครื่องพิมพ))

หมายเหตุ คําเตือนระดับหมึกและตัวแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณสําหรับการเตรี
ยมการเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาหมึกเหลือนอย ใหเตรียมตลับหมึกใหม
เพื่อเปลี่ยน เพื่อปองกันความลาชาในการพิมพที่อาจเกิดขึ้น คุณไมจําเป็นตอง
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพจนกวาจะไดรับพรอมตใหดําเนินการดังกลาว