HP Officejet 6100 - การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเครื่องพิมพ์

background image

การแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเครื่องพิมพ

เนื้อหาในสวนนี้จะเสนอวิธีแกไขปัญหาโดยทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเครื่องพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

ไมสามารถเปิดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝังได

หมายเหตุ เมื่อตองการใช EWS แบบฝัง เครื่องพิมพตองเชื่อมตอกับเครือ
ขายโดยใชการเชื่อมตออีเธอรเน็ตหรือการเชื่อมตอแบบไรสาย คุณไม
สามารถใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝังไดหากเครื่องพิมพยังไมไดเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรดวยสาย USB

บท 5

84

การแกไขปัญหา