HP Officejet 6100 - ปรับตำแหน่งหัวพิมพ์

background image

ปรับตําแหนงหัวพิมพ

เครื่องพิมพจะปรับตําแหนงหัวพิมพโดยอัตโนมัติในระหวางการติดตั้งครั้งแรก
คุณอาจตองใชคุณสมบัตินี้เมื่อหนาสถานะเครื่องพิมพแสดงเสนริ้วหรือเสนขาว
ในบล็อคสี หรือหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพในงานพิมพของคุณ

วิธีการปรับตําแหนงหัวพิมพจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

1.

ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด
ปอนกระดาษหลัก

2.

บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม (เปิด/ปิด) คางไว

3.

กดปุม (กลับสูการทํางาน) สามครั้ง

การปรับตําแหนงหัวพิมพจากกลองเครื่องมือ (Windows)

1.

เปิดกลองเครื่องมือ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Toolbox (กลองเครื่อง
มือ) (Windows)

2.

จากแท็บ Device Services (บริการของอุปกรณ) ใหคลิกไอคอนทาง
ดานซายของ Clean Printheads (ปรับตําแหนงหัวพิมพ)

3.

ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

การปรับตําแหนงหัวพิมพจากยูทิลิตีของ HP (Mac OS X)

1.

เปิด HP Utility (ยูทิลิตีของ HP) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ HP
Utility (ยูทิลิตีของ HP) (Mac OS X)

2.

ในสวน Information And Support (ขอมูลและความชวยเหลือ) ให
คลิก Align (ปรับตําแหนง)

3.

คลิก Align (ปรับตําแหนง) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

บท 5

98

การแกไขปัญหา

background image

การปรับตําแหนงหัวพิมพจากเว็บเซิรฟเวอรแบบฝัง (EWS)

1.

เปิด EWS สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีเปิดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝัง

2.

คลิกแท็บ Tools (เครื่องมือ) แลวคลิก Print Quality Toolbox (กลอง
เครื่องมือคุณภาพการพิมพ) ในสวน Utilities (ยูทิลิตี)

3.

คลิก Align Printer (ปรับตําแหนงเครื่องพิมพ) แลวปฏิบัติตามคําแนะนํา
บนหนาจอ

นํากระดาษที่ติดออก

วัสดุพิมพติดขณะพิมพงานในบางครั้ง
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

เอากระดาษที่ติดออก

การหลีกเลี่ยงมิใหกระดาษติด

เอากระดาษที่ติดออก

ขอควรระวัง เพื่อปกปองหัวพิมพจากความเสียหาย ใหนํากระดาษที่ติดอยู
ออกทันที
เคล็ดลับ ถาคุณสังเกตพบวาคุณภาพงานพิมพลดลง ใหทําความสะอาดหัว
พิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทําความสะอาดหัวพิมพ