HP Officejet 6100 - การพิมพ์โบรชัวร์ (Mac OS X)

background image

การพิมพโบรชัวร (Mac OS X)

1.

ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ

2.

เลือกขนาดกระดาษ

a

. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Page

Setup (ตั้งคาหนากระดาษ)

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นรายการเมนู Page Setup (ตั้งคาหนา
กระดาษ) ใหไปยังขั้นตอนที่ 3

b

. ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือกเครื่องพิมพที่ตองการใชจากเมนูปอปอัพ

Format for (รูปแบบสําหรับ)

c

. เลือกขนาดกระดาษจากเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ)

แลวคลิก OK (ตกลง)

3.

จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)

4.

ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพที่คุณตองการแลว

5.

เลือกขนาดกระดาษจากเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ) (ถามี)

6.

คลิก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) จากเมนูปอปอัพ
แลวเลือกการตั้งคาตอไปนี้

Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษโบรชัวรที่เหมาะ
สม

Quality: (คุณภาพ) Normal (ปกติ) หรือ Best (ดีที่สุด)

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นตัวเลือกเหลานี้ ใหคลิกที่สามเหลี่ยมเปิดถัด
จากเมนูปอปอัพ Printer (เครื่องพิมพ) หรือคลิก Show Details
(แสดงรายละเอียด)

7.

เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก Print (พิมพ) เพื่อเริ่ม
พิมพ

บท 2

28

การพิมพ

background image

การพิมพซองจดหมาย

หลีกเลี่ยงการใชงานซองจดหมายที่มีลักษณะดังตอไปนี้

เคลือบมันมากๆ

มีกาวติดในตัว ตัวยึด หรือชอง

กระดาษหนา ไมเรียบ หรือขอบมวนงอ

พื้นที่ยับยน ฉีกขาด หรือเสียหายในรูปแบบอื่นๆ

ตรวจดูใหแนใจวารอยพับของซองจดหมายที่คุณใสเขาไปในเครื่องพิมพกรีดไว
จนเรียบ

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพซองจดหมาย โปรดดูที่
เอกสารประกอบที่มาพรอมกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณกําลังใชงาน

ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

การพิมพซองจดหมาย (Windows)

การพิมพซองจดหมาย (Mac OS X)

การพิมพซองจดหมาย (Windows)

1.

ใสซองจดหมายโดยใหดานที่จะพิมพควํ่าลงในถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ

2.

บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)

3.

ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพที่คุณตองการแลว

4.

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา ใหคลิกปุมที่เปิดกรอบโตตอบ Printer
Properties
(คุณสมบัติเครื่องพิมพ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup
(การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5.

บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) เปลี่ยนการวางแนวกระดาษเป็น
Landscape (แนวนอน)

6.

คลิก Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) แลวเลือกชนิดซองจดหมายที่
เหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบดึงลง

เคล็ดลับ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกอื่นๆ สําหรับงานพิมพไดโดยใช
คุณสมบัติที่มีในแท็บอื่นๆ ในกลองโตตอบ

7.

คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพื่อเริ่มตน
การพิมพ