HP Officejet 6100 - เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

background image

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑหมึกพิมพที่ใชแลว
โปรดดูที่ โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet

ถาคุณยังไมมีตลับหมึกพิมพสํารองสําหรับเครื่องพิมพ โปรดดูที่ อุปกรณสิ้น
เปลืองและอุปกรณเสริมของ HP

หมายเหตุ ในขณะนี้ บางสวนของเว็บไซต HP จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษ
เทานั้น
หมายเหตุ ตลับหมึกพิมพบางรุนไมมีในทุกประเทศ/พื้นที่
ขอควรระวัง แมวาตลับบรรจุหมึกจะไมเสียหายเมื่ออยูนอกเครื่องพิมพ แต
หัวพิมพจําเป็นตองมีตลับหมึกพิมพทั้งหมดติดตั้งอยูเสมอ หลังจากตั้งคา
เครื่องพิมพและอยูในระหวางใชงาน การทิ้งใหตลับหมึกพิมพหนึ่งชองหรือ
มากกวาหนึ่งชองวางเป็นเวลานาน อาจทําใหเกิดปัญหาคุณภาพในการพิมพ
และอาจทําใหหัวพิมพเสียหายได หากคุณทิ้งตลับหมึกพิมพอยูนอก
เครื่องพิมพเป็นเวลานาน หรือหากมีปัญหากระดาษติดเมื่อไมนานมานี้และ
สังเกตเห็นคุณภาพการพิมพที่ไมดี ใหทําความสะอาดหัวพิมพ สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูที่ ทําความสะอาดหัวพิมพ

บท 4

46

การดูแลตลับหมึกพิมพ

background image

วิธีเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพตามขั้นตอนเหลานี้

1.

ตรวจสอบดูวาเครื่องพิมพเปิดอยูหรือไม

2.

เปิดฝาตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพหยุดเคลื่อนที่กอนที่จะดําเนิน
การตอไป

3.

กดที่ดานหนาของตลับหมึกพิมพเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออก
จากชองเสียบ

4.

นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากบรรจุภัณฑ

5.

ใชตัวอักษรที่ระบุสีหมึกเพื่อชวยระบุสี เลื่อนตลับหมึกพิมพเขาในชองเสียบที่
วางอยู จนกระทั่งมีเสียงคลิกเขาที่ และติดแนนกับชองเสียบ

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณดันตลับหมึกพิมพเขาในชองเสียบที่กํากับดวยตัว
อักษรสีเดียวกับสีของตลับหมึกพิมพที่คุณกําลังติดตั้ง

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

47

background image

6.

ทําซํ้าขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 เมื่อตองการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพแตละอัน

7.

ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

หัวขอที่เกี่ยวของ
อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริมของ HP