วิธีใช้ HP Officejet 6100

background image
background image
background image

HP Officejet 6100

ePrinter

คูมือผูใช

background image

ขอมูลดานลิขสิทธิ์

© 2014 Copyright Hewlett-

Packard Development

Company, L.P.
การพิมพครั้งที่ 2, 1/2014

คําประกาศของ Hewlett-
Packard Company

ขอมูลที่อยูในเอกสารฉบับนี้อาจ

เปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจง

ใหทราบลวงหนา
สงวนลิขสิทธิ์ หามทําซํ้า ดัดแปลง

แกไข หรือแปลโดยเอกสารนี้โดย

ไมไดรับอนุญาตอยางเป็นลาย

ลักษณอักษรจาก Hewlett-

Packard เวนแตกรณีที่ยกเวน

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑและบริการของ HP นี้

จะไดรับการรับประกันตามที่ระบุ

ไวในขอความการรับประกัน

ผลิตภัณฑและบริการดังกลาว

เทานั้น ขอความที่ไมไดกลาวถึง

ในที่นี้ ถือเป็นการรับประกันที่

เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่กลาวไว

ในคูมือนี้ HP จะไมรับผิดชอบ

ตอความผิดพลาดทางเทคนิค

หรือขอผิดพลาดที่เกิดจากการ

พิมพ หรือการตัดทอนขอความ

ใดๆ ในคูมือนี้

คําประกาศ

Windows, Windows XP

และ Windows Vista เป็น

เครื่องหมายการคาของ

Microsoft Corporation ที่จด

ทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
ENERGY STAR และ

เครื่องหมาย ENERGY STAR

เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนใน

สหรัฐอเมริกา

ขอมูลดานความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามขอควรระวัง

อยางเครงครัด เพื่อหลีกเลี่ยง

อันตรายจากไฟไหมหรือไฟฟา

ช็อต

1. โปรดอานและทําความเขาใจ

คําแนะนําทั้งหมดในเอกสาร

ประกอบที่มาพรอมกับ

เครื่องพิมพ
2. ปฏิบัติตามคําเตือนและคํา

แนะนําทั้งหมดที่ระบุไวบน

ผลิตภัณฑ
3. กอนทําความสะอาด ตองถอด

สายไฟออกจากเตาเสียบทุกครั้ง
4. หามติดตั้งหรือใชผลิตภัณฑนี้

ใกลนํ้าหรือขณะตัวเปียก
5. ติดตั้งเครื่องอยางมั่นคงบน

พื้นที่เรียบเสมอกัน
6. ติดตั้งเครื่องในที่ที่เหมาะสม

เพื่อใหสายไฟไมระเกะระกะและ

ไมเกิดความเสียหาย
7. หากอุปกรณทํางานผิดปกติ

โปรดดูที่ การแกไขปัญหา
8. ไมมีชิ้นสวนใดภายในเครื่องที่

ผูใชสามารถซอมแซมเองได

โปรดติดตอขอรับบริการจากผูให

บริการที่มีความชํานาญ

การเขาใชงาน

เครื่องพิมพจะมีคุณสมบัติตางๆ

เพื่อใหผูใชงานที่พิการสามารถ

ใชงานได
การมองเห็น
ผูใชที่มีความพิการทางสายตา

หรือมีความสามารถในการมอง

เห็นตํ่าสามารถใชซอฟตแวรของ

เครื่องพิมพได โดยใชตัวเลือก

และคุณสมบัติการเขาใชงาน

ตางๆ ของระบบปฏิบัติการ

นอกจากนี้ ซอฟตแวรยัง

สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อใหความ

ชวยเหลือสวนใหญ เชน

โปรแกรมอานหนาจอ โปรแกรม

อานอักษรเบรลล และโปรแกรม

แปลงเสียงเป็นขอความ สําหรับผู

ใชที่ตาบอดสี ปุมและแท็บสีที่ใช

ในซอฟตแวรจะมีขอความหรือ

ปายชื่อไอคอนที่สื่อถึงการใชงาน

ที่เหมาะสม
การเคลื่อนไหว
สําหรับผูใชที่มีความบกพรอง

ทางการเคลื่อนไหวจะสามารถใช

ฟังกชันตางๆ ของซอฟตแวรของ

เครื่องพิมพไดโดยใชคําสั่งจาก

แปนพิมพ นอกจากนี้ ซอฟตแวร

ยังสนับสนุนตัวเลือกการเขาใช

งานของ Windows เชน

StickKeys, ToggleKeys,

FilterKeys และ MouseKeys

ดวย ผูใชที่มีขอจํากัดดานความ

แข็งแรงและระยะเขาถึงสามารถ

ใชฝาครอบเครื่องพิมพ ปุมตางๆ

ถาดกระดาษ และตัวปรับแนว

กระดาษได
การใหบริการชวยเหลือ
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการเขาใชงาน

เครื่องพิมพนี้ และความรับผิด

ชอบของ HP ที่มีตอการเขาใช

งานผลิตภัณฑ โปรดดูขอมูลใน

เว็บไซตของ HP ที่

www.hp.com/accessibility
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการ

เขาใชงานของ Mac OS X

โปรดดูขอมูลในเว็บไซตของ

Apple ที่ www.apple.com/

accessibility