HP Officejet 6100 Hjelp

background image
background image
background image

HP Officejet 6100 ePrinter

Brukerhåndbok

background image

Copyright-informasjon

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Utgave 2, 1/2014

Merknader fra Hewlett-
Packard Company

Opplysningene som fremkommer i
dette dokumentet kan endres uten
forvarsel.
Med enerett. Reproduksjon, tilpasning
eller oversetting av dette materialet er
forbudt uten skriftlig tillatelse på
forhånd fra Hewlett-Packard, med
unntak av det som er tillatt ifølge lover
om opphavsrett.
De eneste garantiene som innrømmes
for HP-produkter og tjenester er de
som eksplisitt fremkommer i
garantierklæringene som følger med
slike produkter og tjenester. Ingen
deler i dette materialet skal fortolkes
som en ekstra garanti. HP skal ikke
holdes ansvarlig for redaksjonelle feil
eller utelatelser som finnes i dette
dokumentet.

Opphavsrett

Windows, Windows XP og Windows
Vista er registrerte varemerker i USA
for Microsoft Corporation.
ENERGY STAR® og ENERGY STAR-
merket er registrerte merker i USA.

Sikkerhetsinformasjon

Følg alltid grunnleggende
sikkerhetsregler når du bruker dette
produktet, slik at du reduserer risikoen
for skader som skyldes brann eller
elektrisk støt.
1. Sørg for å lese og forstå alle
instruksjonene i dokumentasjonen
som leveres med skriveren.
2. Ta hensyn til alle advarsler og
instruksjoner som er merket på
produktet.
3. Trekk ut strømledningen til dette
produktet fra stikkontakten før
rengjøring.
4. Ikke installer eller bruk dette
produktet nær vann, eller når du er
våt.
5. Installer produktet trygt på en stødig
overflate.
6. Installer produktet på et beskyttet
sted der ingen kan tråkke på eller
snuble i strømledningen, og ledningen
ikke kan skades.
7. Se under Løse et problem hvis
produktet ikke fungerer som det skal.
8. Ingen av de innvendige delene skal
repareres av brukeren. Service skal
utføres av kvalifisert servicepersonell.

Tilgjengelighet

Skriveren har flere funksjoner som gjør
den tilgjengelig for personer med
funksjonshemninger.
Visuelt
Skriverprogramvaren er tilgjengelig for
brukere med synshemninger gjennom
bruk av alternativene og funksjonene
for tilgjengelighet i operativsystemet.
Den støtter også hjelpeteknologi, for
eksempel skjermlesere, braille-lesere
og tale-til-tekst-programmer. For
brukere som er fargeblinde, har
fargede knapper og kategorier i
programvaren enkel tekst eller
ikonetiketter som beskriver
handlingen.
Bevegelighet
For brukere med
bevegelighetshemninger kan
funksjoner i skriverprogramvaren
utføres ved hjelp av
tastaturkommandoer. Programvaren
støtter også tilgjengelighetsalternativer
i Windows, for eksempel Trege taster,
Veksletaster, Filtertaster og
Musetaster. Skriverens deksler,
knapper, papirskuffer og papirførere
kan betjenes av brukere med redusert
styrke og bevegelighet.
Brukerstøtte
Hvis du vil ha mer informasjon om
tilgjengelighet for dette produktet og
HPs arbeid for å gjøre produkter
tilgjengelige, kan du besøke HPs
nettsted på www.hp.com/accessibility.
Hvis du vil ha informasjon om
tilgjengelighet for Mac OS X, kan du
besøke Apples nettsted på
www.apple.com/accessibility.