HP Officejet 6100 Help

background image
background image
background image

HP Officejet 6100 ePrinter

Gebruikershandleiding

background image

Copyright informatie

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Uitgave 2, 1/2014

Kennisgeving van Hewlett-
Packard Company

De informatie in dit document kan
zonder kennisgeving worden
gewijzigd.
Alle rechten voorbehouden.
Reproductie, aanpassing of vertaling
van dit materiaal is verboden zonder
voorafgaande schriftelijke
toestemming van Hewlett-Packard,
met uitzondering van wat is
toegestaan onder de wet op de
auteursrechten.
De garantie voor HP-producten en
services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende
producten. Niets in dit document mag
worden opgevat als aanvullende
garantiebepaling. HP kan niet
aansprakelijk worden gehouden voor
technische of redactionele fouten of
omissies in de verklaringen.

Handelsmerken

Windows, Windows XP en Windows
XP zijn in de V.S. gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft
Corporation.
ENERGY STAR en het ENERGY
STAR-logo zijn in de VS
gedeponeerde handelsmerken.

Veiligheidsinformatie

Volg altijd de standaard
veiligheidsvoorschriften bij het gebruik
van dit product. Op deze manier
beperkt u het risico van verwondingen
door brand of elektrische schokken.
1. Zorg dat u alle instructies in de
printerdocumentatie hebt gelezen en
begrepen.
2. Neem alle op dit product vermelde
waarschuwingen en instructies in acht.
3. Haal de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact voordat u dit product
reinigt.
4. Plaats of gebruik dit product niet in
de buurt van water of als u nat bent.
5. Zorg dat het product stevig op een
stabiel oppervlak staat.
6. Zet het product op een veilige
plaats waar niemand op het netsnoer
kan trappen of erover kan struikelen
en waar het netsnoer niet kan worden
beschadigd.
7. Zie Een probleem oplossen als het
product niet naar behoren werkt.
8. Dit product bevat geen door de
gebruiker te onderhouden onderdelen.

Laat onderhoudswerkzaamheden over
aan erkende onderhoudsmonteurs.

Toegankelijkheid

De printer beschikt over een aantal
functies die de printer toegankelijk
maken voor gebruikers met bepaalde
handicaps.
Visuele handicap
De printersoftware is geschikt voor
personen met een visuele handicap of
verminderd zicht dankzij de
toegankelijkheidsopties en -functies
van uw besturingssysteem. Bovendien
zijn er ondersteunende technieken
beschikbaar voor gebruikers met een
visuele beperking, zoals schermlezers,
braillelezers en
spraakherkenningstechnologie. Voor
gebruikers die kleurenblind zijn,
beschikken de gekleurde knoppen en
tabs in de software over tekstlabels en
pictogrammen die de vereiste actie
aangeven.
Mobiliteit
Gebruikers met een
mobiliteitsbeperking kunnen de
functies van de printersoftware
uitvoeren door middel van
toetscombinaties. De
toegankelijkheidsopties van Windows
zoals Plaktoetsen, Schakeltoetsen en
Muistoetsen worden ook door de
software ondersteund. De
printerkleppen, knoppen, papierladen
en papiergeleiders kunnen bediend
worden met beperkte kracht en
beperkt bereik.
Ondersteuning
Meer informatie over de
toegankelijkheid van dit product en
HP's streven naar optimale
producttoegankelijkheid vindt u op de
website van HP op www.hp.com/
accessibility .
Voor informatie over de
toegankelijkheid op Mac OS X gaat u
naar de website van Apple op
www.apple.com/accessibility .