HP Officejet 6100 Palīdzība

background image
background image
background image

HP Officejet 6100 ePrinter

Lietotāja ceļvedis

background image

Informācija par
autortiesībām

© 2014 Autortiesības Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
2. izdevums, 1/2014

Kompānijas Hewlett-
Packard paziņojumi

Informācija šajā dokumentā var tikt
mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
Visas tiesības paturētas. Šī materiāla
reproducēšana, adaptēšana vai
tulkošana bez Hewlett-Packard
iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir
aizliegta, izņemot gadījumus, ja tas ir
atļauts saskaņā ar autortiesību
likumiem.
Vienīgās HP izstrādājumiem un
pakalpojumiem noteiktās garantijas ir
ietvertas tiešajos garantijas
paziņojumos, kas ir pievienoti
attiecīgajiem izstrādājumiem un
pakalpojumiem. Nekas no šeit minētā
nevar tikt uzskatīts par papildu
garantiju. HP neuzņemas atbildību par
šajā dokumentā pieļautām tehniskām
un drukas kļūdām vai izlaidumiem.

Paskaidrojumi

Windows, Windows XP un Windows
Vista ir Microsoft Corporation preču
zīmes, kas reģistrētas ASV.
ENERGY STAR un ENERGY STAR
zīme ir ASV reģistrētas zīmes.

Informācija par drošību

Lai mazinātu iespēju gūt savainojumus
no uguns vai elektriskās strāvas
trieciena, vienmēr ievērojiet galvenos
piesardzības pasākumus, kad
izmantojat šo izstrādājumu.
1. Izlasiet un izprotiet visus
norādījumus, kas sniegti printera
komplektācijā iekļautajā
dokumentācijā.
2. Ievērojiet visus uz produkta
atzīmētos brīdinājumus un
norādījumus.
3. Pirms produkta tīrīšanas atvienojiet
to no sienas kontaktligzdas.
4. Neuzstādiet un neizmantojiet šo
produktu ūdens tuvumā vai tad, ja pats
esat slapjš.
5. Uzstādiet produktu uz stabilas,
nekustīgas virsmas.
6. Novietojiet produktu aizsargātā
vietā, kur kabelim nevar uzkāpt vai to
aizķert un nav iespējama kabeļa
sabojāšana.
7. Ja produkts nedarbojas kā ierasts,
skatiet nodaļu Problēmu risināšana.
8. Produkta iekšpusē nav nevienas
detaļas, kuras var apkopt pats

lietotājs. Uzticiet tehnisko apkopi
kvalificētam personālam.

Pieejamība

Šis printeris nodrošina vairākus
līdzekļus, kas to padara pieejamu
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Redzes traucējumi
Printera programmatūra ir pieejama
lietotājiem ar pasliktinātu vai vāju
redzi, izmantojot operētājsistēmas
pieejamības opcijas un līdzekļus. Tā
atbalsta arī palīgtehnoloģijas,
piemēram, ekrānlasītājus, Braila
raksta lasītājus un
lietojumprogrammas runas
pārveidošanai tekstā. Lai atvieglotu
darbu daltoniķiem, programmatūrā
lietotajām krāsainajām pogām un
cilnēm ir vienkāršas teksta vai ikonu
etiķetes, kas norāda atbilstošo
darbību.
Kustības traucējumi
Lietotāji ar kustību traucējumiem
printera programmatūras funkcijas var
izpildīt ar tastatūras komandu
palīdzību. Programmatūra arī atbalsta
Windows pieejamības iespējas,
piemēram, StickyKeys (Taustiņu
ķēde), ToggleKeys (Pārslēgskaņa),
FilterKeys (Taustiņu filtrs) un
MouseKeys (Peles taustiņi). Printera
vākus, pogas, papīra teknes un
vadotnes ir ērti lietot arī cilvēkiem,
kuru rokas nav ļoti spēcīgas un
veiklas.
Atbalsts
Lai iegūtu detalizētu informāciju par šī
produkta pieejamību un HP
apņemšanos nodrošināt produkta
pieejamību, apmeklējiet HP vietni
www.hp.com/accessibility.
Lai iegūtu pieejamības informāciju
sistēmai Mac OS X, apmeklējiet Apple
vietni www.apple.com/accessibility.