HP Officejet 6100 - פתרון בעיות ברשת

background image

םירוטילקתה

,

אדו

רוטילקתש

הנקתהה

ןיקת

.

ךתורשפאב

דירוהל

תא

להנמ

ןקתה

תספדמה

רתאמ

טנרטניאה

לש

HP

תבותכב

www.hp.com/go/customercare

.

רתא

הז

קפסמ

עדימ

תוינכותו

תוריש

םתרזעבש

ןתינ

רותפל

תויעב

תוצופנ

תובר

תספדמב

.

הרעה

רחאל

תרתפש

תא

לכ

תויעבה

,

לעפה

שדחמ

תא

תינכות

הנקתהה

.

ןורתפ

תויעב

תשרב

ןורתפ

תויעב

תשר

תויללכ

םא

ךניא

חילצמ

ןיקתהל

תא

תנכות

HP

,

קודב

יכ

:

לכ

ירוביח

םילבכה

ןיב

בשחמה

ןיבל

תספדמה

םיניקת

.

תשרה

תדקפתמ

תזכרו

תשרה

,

גתמה

וא

בתנה

םילעפומ

.

לכ

םימושייה

,

ללוכ

תוינכות

יטנא

-

סוריו

,

תוינכות

לוגיר

)

spyware

(

תוינכותו

תמוח

-

שא

תוישיא

,

םירוגס

וא

םיתבשומ

םיבשחמב

םע

תכרעמ

הלעפה

Windows

.

קרפ

5

55

ןורתפ

תויעב

הנקתה

background image

אדו

תספדמהש

תנקתומ

התואב

תשר

הנשמ

ומכ

םיבשחמה

םישמתשמה

תספדמב

.

םא

תינכות

הנקתהה

הניא

החילצמ

תוהזל

תא

תספדמה

,

ספדה

תא

ףד

הרוצתה

לש

תשרה

ןזהו

תינדי

תא

תבותכ

ה

-

IP

תינכותב

הנקתהה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

האר

תנבה

ףד

תרוצת

תשרה

.

םא

התא

שמתשמ

בשחמב

לעב

תכרעמ

הלעפה

לש

Windows

,

אדו

תואיציש

תשרה

ורצונש

להנמב

ןקתה

תספדמה

תומיאתמ

תבותכל

ה

-

IP

לש

תספדמה

:

ספדה

תא

ףד

תרוצת

תשרה

לש

תספדמה

.

עדימל

ףסונ

,

האר

תנבה

ףד

תרוצת

תשרה

.

ץחל

לע

לחתה

,

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

תוספדמ

וא

תוספדמ

םיסקפו

וא

םינקתה

תוספדמו

.

-

וא

-

ץחל

לע

לחתה

,

ץחל

לע

חול

הרקבה

,

רחאלו

ןכמ

ץחל

הציחל

הלופכ

לע

תוספדמ

.

ץחל

הציחל

תינמי

לע

למס

תספדמה

,

ץחל

לע

םינייפאמ

,

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

הייסיטרכה

תואיצי

.

רחב

תורשפאב

רטנמ

תואיצי

TCP/IP

תוליגר

רובע

תספדמה

,

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

תעיבק

תרוצת

האיצי

...

.

הוושה

תא

תבותכ

ה

-

IP

העיפומה

תביתב

ודה

-

חיש

וזל

המושרה

ףדב

תרוצת

תשרה

,

אדוו

ןהש

תומאות

.

םא

םייק

לדבה

ןיב

יתש

תובותכה

,

הנש

תא

תבותכה

העיפומה

תביתב

ודה

-

חיש

ךכ

םיאתתש

וזל

ףדבש

תרוצת

תשרה

.

ץחל

םיימעפ

לע

רושיא

ידכ

רומשל

תא

תורדגהה

,

רחאלו

ןכמ

רוגס

תא

תובית

ודה

-

חיש

.

תויעב

תעשב

רוביח

תשרל

תיווק

םא

תירונ

ה

טוחלא

תספדמב

הניא

תקלוד

,

אדו

יכ

לכ

םיאנתה

ףיעסב

"

ןורתפ

תויעב

תויללכ

תשרב

"

ןכא

םימייקתמ

.

תורמל

ץלמומש

אלש

תוצקהל

תספדמל

תבותכ

IP

תיטטס

,

ןכתיי

לכותש

רותפל

תויעב

הנקתה

תומיוסמ

ךרדב

וז

)

המגודל

,

תושגנתה

םע

תמוח

שא

תישיא

.(

סופיאל

תורדגה

תשרה

לש

תספדמה

1

.

ץחל

הציחל

תכשוממ

לע

ןצחלה

)

טוחלא

(

לעו

ןצחלה

)

לוטיב

(

ךשמב

שולש

תוינש

.

2

.

ץחל

לע

ןצחלה

)

שודיח

הלועפ

(

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

ןצחלה

)

טוחלא

,(

ידכ

סיפדהל

תא

ףד

תרוצת

תשרה

אדוולו

יכ

תורדגה

תשרה

תוספואמ

.

תרירבכ

לדחמ

,

םש

תשרה

)

SSID

(

אוה

"

HP-Setup-xx-

Officejet-6100

,"

ו

"-

xx

"

וניה

רפסמ

יארקא

רצונש

לע

-

ידי

תספדמה

,

בצמו

תרושקתה

אוה

"

תיתשת

."

הצע

ךתורשפאב

רקבל

רתאב

הכימתה

ןווקמה

לש

HP

תבותכב

www.hp.com/go/customercare

תלבקל

עדימ

תוינכותו

תוריש

םתרזעבש

ןתינ

רותפל

תויעב

תוצופנ

תובר

תספדמב

.

ןורתפ

היעב

56

background image

תנבה

חוד

בצמ

תספדמה

שמתשה

חודב

בצמ

תספדמה

תגצהל

עדימ

ינכדע

לע

תספדמה

תאו

בצמ