עזרה HP Officejet 6100

background image
background image
background image

HP Officejet 6100 ePrinter

ךירדמ

שמתשמל

background image

עדימ

לע

תויוכז

םירצוי

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

הרודהמ

2

,

1/2014

תועדוה

לש

תרבח

Hewlett-

Packard

עדימה

ןלהלש

יושע

תונתשהל

אלל

העדוה

שארמ

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

ןיא

לפכשל

,

םיאתהל

וא

םגרתל

רמוח

הז

אלל

תלבק

תושר

דצמ

Hewlett-

Packard

,

שארמ

בתכב

,

אלא

יפכ

םיריתמש

תאז

יקוח

תויוכז

םירצויה

.

תדועתב

תוירחאה

תיוולנה

לכל

רצומ

תורישו

לש

HP

תטרופמ

שרופמב

תוירחאה

הדיחיה

לש

HP

לכל

רצומ

תורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ךמסמב

הז

וליאכ

אוה

הווהמ

תוירחא

תפסונ

.

HP

הניא

תאשונ

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

,

תואיגשל

הכירע

וא

תוטמשהל

ךמסמב

הז

.

תויוכז

םירצוי

Windows, Windows XP

ו

-

Windows

Vista

םנה

ילמס

רחסמ

םימושר

לש

תרבח

Microsoft

.

ENERGY STAR

ןמיסהו

לש

ENERGY

STAR

םה

םילמס

םימושר

הראב

"

ב

.

עדימ

תוחיטב

שי

לועפל

דימת

לע

-

יפ

יעצמא

תוריהזה

םייסיסבה

תעב

שומישה

רצומב

הז

,

ידכ

םצמצל

תא

תנכס

העיגפה

הקילדמ

וא

תולמשחתה

.

1

.

ארק

בטיה

תא

לכ

תוארוהה

תולולכה

דועיתב

הוולנה

תספדמל

.

2

.

תייצ

לכל

תורהזאה

תוארוההו

תונמוסמה

לע

-

יבג

רצומה

.

3

.

קתנ

תא

תספדמה

עקשמ

למשחה

ינפל

עוציב

תולועפ

יוקינ

.

4

.

ןיא

ליעפהל

תא

תספדמה

דיל

םימ

וא

םא

ךנה

בוטר

.

5

.

שי

ןיקתהל

תא

רצומה

לע

חטשמ

ביצי

.

6

.

ןקתה

תא

תספדמה

םוקמב

ןגומ

,

ךכ

שיאש

אל

ךורדי

לע

לבכ

למשחה

וא

לקתיי

וב

,

לבכהו

ומצע

היהי

ןגומ

םיקזנמ

.

7

.

םא

תספדמה

הניא

תדקפתמ

תואיכ

,

האר

ןורתפ

היעב

.

8

.

רצומה

וניא

ליכמ

םיקלח

םיימינפ

ןתינש

םקזחתל

.

תורישל

,

הנפ

ישנאל

תוריש

םיכמסומ

.

תושיגנ

תספדמה

תללוכ

המכ

םינייפאמ

םיכפוהש

התוא

השיגנל

םישנאל

ילעב

תויולבגומ

.

תושיגנ

תיתוזח

תנכות

תספדמה

השיגנ

םישמתשמל

ייוקל

היאר

וא

ידבכ

הייאר

תועצמאב

תויורשפא

תונוכתו

השיגה

לש

תכרעמ

הלעפהה

.

איה

םג

תכמות

בורב

תויגולונכטה

תועייסמה

ןוגכ

יארוק

ךסמ

,

יארוק

ליירב

ימושייו

תרמה

לוק

-

טסקט

.

םישמתשמל

ירוויע

םיעבצ

,

תויוותה

םינצחלהו

םיינועבצה

הנכותב

םינמוסמ

םג

טסקטב

טושפ

וא

תויוותב

םילמס

רשא

םיראתמ

תא

הלועפה

המיאתמה

.

תודיינ

םישנא

ילבגומ

תודיינ

םילוכי

ליעפהל

תא

תויצקנופה

לש

תנכות

תספדמה

תועצמאב

תודוקפ

תדלקמ

.

ומכ

ןכ

,

הנכותה

תכמות

תויורשפאב

תושיגנה

לש

Windows

,

ןוגכ

StickyKeys, ToggleKeys,

FilterKeys

ו

-

MouseKeys

.

םישמתשמ

םילבגומה

תניחבמ

חוכ

העונתו

םילוכי

ליעפהל

תא

תותלד

תספדמה

,

םינצחלה

,

ישגמ

ריינה

ינווכמו

ריינה

.

הכימת

תלבקל

םיטרפ

םיפסונ

לע

תושיגנה

לש

רצומ

הז

לעו

תוביוחמה

לש

HP

תושיגנל

הירצומ

,

רקב

רתאב

טנרטניאה

לש

HP

,

תבותכב

www.hp.com/

accessibility

.

תלבקל

עדימ

תושיגנ

רובע

Mac OS X

,

רקב

רתאב

טנרטניאה

לש

Apple

תבותכב

www.apple.com/accessibility

.

background image

ןכות