HP Officejet 6100 - Juhtpaneeli märgutuled

background image

Juhtpaneeli märgutuled

Juhtpaneeli märgutuled näitavad seadme olekut ning nende abil saab diagnoosida
printeri probleeme. See jaotis sisaldab teavet märgutulede, nende tähenduse ja
võimalike vajalike toimingute kohta.
Uusimat tõrkeotsinguteavet ning tooteparandusi ja -uuendusi leiate HP veebisaidilt
www.hp.com/go/customercare. See veebisait sisaldab kasulikku teavet ja utiliite, mis
hõlbustavad levinud prindiprobleemide lahendamist.

2

3

1

4

5

6

Juhtpaneeli märgutuled

73

background image

1

Tindikasseti märgutuled

2

Jätkamisnupp

ja märgutuli

3

Tühistamisnupp

4

Traadita ühenduse nupp

ja märgutuli (saadaval vaid teatud mudelitega)

5

Teenuse HP ePrint nupp

ja märgutuli

6

Toitenupp

ja märgutuli

Juhtpaneeli märgutulede tähendused

Tulede kirjeldus/märgutuled

Selgitused ja soovitatavad
toimingud

Kõik tuled on kustunud.

Printer on välja lülitatud.

Ühendage toitejuhe.

Vajutage nuppu

(Toide).

Toite märgutuli põleb.

Printer on kasutusvalmis.
Mingeid toiminguid pole vaja.

Toite märgutuli vilgub.

Printer lülitub sisse või välja või
töötleb prinditööd.
Mingeid toiminguid pole vaja.
Printer teeb pausi, et lasta tindil
kuivada.
Oodake, kuni tint on kuivanud.

Peatükk 5

74

Probleemi lahendamine

background image

Tulede kirjeldus/märgutuled

Selgitused ja soovitatavad
toimingud

Toite- ja jätkamistuled vilguvad.

Printeris on paberiummistus.
Eemaldage väljastussalvest
kogu kandja. Tehke kindlaks
selle asukoht ja kõrvaldage
ummistus. Lisateavet vt
jaotisest Ummistuste
eemaldamine.
Prindikelk on kinni jäänud.

Avage ülakaas ja
eemaldage takistused (nt
ummistunud kandjad).

Printimise jätkamiseks
vajutage nuppu

(Jätka).

Kui tõrge püsib, lülitage
printer välja ja seejärel
uuesti sisse.

Toitetuli põleb ja jätkamistuli vilgub.

Printeris on paber otsa saanud.
Sisestage paber ja vajutage

nuppu

(Jätka).

Kandja laiuse säte ei ühti
sisestatud kandja laiusega.
Muutke prindidraiveris kandja
sätet, et see ühtiks sisestatud
kandjatega. Lisateavet vt
jaotisest Eri- ja kohandatud
formaadis paberile printimine.

Toite- ja jätkamistuled põlevad.

Kaas pole korralikult kinni.
Veenduge, et kõik kaaned
oleksid korralikult kinni.

(jätkub)

Juhtpaneeli märgutuled

75

background image

Tulede kirjeldus/märgutuled

Selgitused ja soovitatavad
toimingud

Toitetuli põleb ja tindikassettide märgutuled vilguvad korda
mööda vasakult paremale.

Prindipea puudub või on vigane

Lülitage printer välja ja
seejärel uuesti sisse.

Kui viga püsib, võtke
teeninduseks või
asendamiseks ühendust
HP klienditoega.
Lisateavet leiate jaotisest
HP tugi.

Peatükk 5

(jätkub)

76

Probleemi lahendamine

background image

Tulede kirjeldus/märgutuled

Selgitused ja soovitatavad
toimingud

Toitetuli vilgub ja tindikassettide märgutuled vilguvad korda
mööda vasakult paremale.

Prindipea on sobimatu.

Lülitage printer välja ja
seejärel uuesti sisse.

Kui viga püsib, võtke
teeninduseks või
asendamiseks ühendust
HP klienditoega.
Lisateavet vt jaotisest HP
tugi

Toitetuli põleb ja üks või mitu prindipea märgutuld vilguvad.

Üks või mitu tindikassetti on
puudu.

Paigaldage vilkuvale
tulele vastav tindikassett
ja proovige seejärel
printida. Vajadusel
eemaldage tindikassett
ja sisestage see uuesti.

Kui tõrge püsib,
vahetage vilkuvale tulele
vastav tindikassett välja.

Tint on otsas.
Vahetage vilkuvale tulele
vastav prindikassett välja.
Lisateavet tellimise kohta vt
jaotisest Tarvikud.

(jätkub)

Juhtpaneeli märgutuled

77

background image

Tulede kirjeldus/märgutuled

Selgitused ja soovitatavad
toimingud

Märkus. Tinditaseme
hoiatused ja tähised pakuvad
oletatavaid väärtusi vaid
planeerimiseesmärkideks. Kui
kuvatakse madala tinditaseme
hoiatusteade, hoidke võimaliku
printimisviivituse vältimiseks
asenduskassett käepärast. Te
ei pea tindikassette asendama
enne, kui teil seda teha
palutakse.

Toitetuli ja üks või mitu prindipea märgutuld vilguvad.

Vähemalt üks tindikassett on
vigane, vale, puudu, sobimatu
või vajab hooldust.

Veenduge, et vilkuvale
tulele vastav tindikassett
oleks korralikult
paigaldatud ja proovige
seejärel printida.
Vajadusel eemaldage
tindikassett ja sisestage
see uuesti.

Kui tõrge püsib,
vahetage vilkuvale tulele
vastav tindikassett välja.

Toitetuli põleb ja üks või mitu prindipea märgutuld põlevad.

Ühes või mitmes tindikassetis
hakkab tint otsa saama ning
need tuleb varsti välja
vahetada.

Märkus. Tinditaseme
hoiatused ja tähised pakuvad
oletatavaid väärtusi vaid
planeerimiseesmärkideks. Kui
kuvatakse madala tinditaseme
hoiatusteade, hoidke võimaliku
printimisviivituse vältimiseks
asenduskassett käepärast.

Põleb toitetuli ning jätkamistuli ja üks või mitu tindikasseti
märgutuld vilguvad.

Vähemalt ühes tindikassetis on
tint otsas.
Kui tühjaks saavad nii musta
tindi kassett kui ka mõni
värvilise tindi kassettidest, siis
ostke uued tindikassetid ja
vahetage tühjad kassetid välja,
kui teil palutakse seda teha.

Peatükk 5

(jätkub)

78

Probleemi lahendamine

background image

Tulede kirjeldus/märgutuled

Selgitused ja soovitatavad
toimingud

Kõik tuled põlevad.

Ilmnenud on pöördumatu tõrge.
Ühendage toitejuhe lahti ja
seejärel uuesti sisse ning
proovige printida.

HP ePrint märgutuli on väljas.

HP ePrint teenust ei ole
seadistatud.
HP ePrint teenuse
seadistamiseks vajutage

nuppu

(HP ePrint) ja

järgige prinditud
leheküljel toodud
juhiseid.

HP ePrint on
seadistatud, aga on
hetkel välja lülitatud.
HP ePrinti
sisselülitamiseks

vajutage nuppu

(HP

ePrint).

HP ePrint on sisse
lülitatud, aga ei saa
ühendust.
HP ePrint ei saa
ühendust. Võimalik, et
server ei ole kättesaadav
või on rikkeid võrgu töös.
Kui võrk kasutab
internetiühenduse
loomiseks proksisätteid,
siis veenduge, et
sisestatavad proksisätted
on kehtivad. Lisainfot
leiate printeriga
kaasatulnud
alustusjuhendist või
võtke ühendust IT-
administraatori või
inimesega, kes teie
võrgu üles seadis.

(jätkub)

Juhtpaneeli märgutuled

79

background image

Tulede kirjeldus/märgutuled

Selgitused ja soovitatavad
toimingud

Uuesti ühendamiseks

vajutage nuppu

(HP

ePrint).

Kui printer sai
ühenduse, siis
süttib HP ePrint
märgutuli ja printer
prindib teabelehe.

Kui printer ei saa
ikka ühendust, siis
vilgub HP ePrint
märgutuli hetkeks
ja seejärel kustub.
Printer prindib
teabelehe.

HP ePrint on
seadistatud, aga lülitati
välja, sest printerit ei ole
värskendatud.
Kui printeri kohustuslik
värskendus on saadaval,
aga seda ei ole
installitud, siis lülitatakse
HP ePrint välja. Kui
värskendus on installitud,
seadistage
veebiteenused uuesti.
Lisainfot printeri
värskenduse installimise
kohta saate, vajutades

nupule

(HP ePrint).

HP ePrint märgutuli põleb.

Näitab, et ePrint on sisse
lülitatud.

Kui te vajutate nuppu

(HP

ePrint) ühe korra, siis prindib
printer teabelehe, millel on
kirjas ka e-posti aadress HP
ePrint teenuse kasutamiseks.
HP ePrinti väljalülitamiseks
vajutage ja hoidke all nuppu

(HP ePrint). Märgutuli

vilgub viis sekundit ja seejärel
kustub.

Peatükk 5

(jätkub)

80

Probleemi lahendamine

background image

Tulede kirjeldus/märgutuled

Selgitused ja soovitatavad
toimingud

HP ePrint märgutuli vilgub.

HP ePrint üritab ühendust luua.
HP ePrint vilgub, kui lülitate HP
ePrinti sisse või välja.
Kui HP ePrint suudab
ühenduse luua, siis märgutuli
vilgub ja jääb seejärel põlema.
Kui HP ePrint ei suuda
ühendust luua, siis märgutuli
vilgub ja seejärel kustub.

(jätkub)

Juhtpaneeli märgutuled

81

background image

A